1

مشخصات همایش

2

ثبت مشخصات

3

پرداخت و ثبت نهایی

مشخصات همایش

عنوان همایش کارگاه نحوه نگارش رزومه تحصیلی
تاریخ برگزاری 1398/02/12
ساعت شروع 16:00
ساعت پایان 20:00
محل برگزاری مجتمع آموزشی مهرگان
هزینه 1,000,000 ریال

ثبت مشخصات

پرداخت و ثبت نهایی

همایش کارگاه نحوه نگارش رزومه تحصیلی

نام
نام خانوادگی
کد ملی
شماره موبایل
هزینه

1,000,000 ریال